Shoshin (1)
Shoshin (1)
Goauche on Paper
10 x 14"
2021